sakramenty

sakramenty

chrzest

Chrzest

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.
Rodzice zgłaszają Chrzest Święty przynajmniej tydzień przed uroczystością w Biurze Parafialnym.

Zgłaszając należy przynieść:

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o godz. 17.30, w sobotę przed uroczystością chrztu w Kościele.

Chrzest w naszej parafii w drugą i czwartą sobotę miesiąca

bierzmowanie

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KKK 11). Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Sakrament ten uzdalnia nas do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i obrony. Bóg czyni to poprzez udzielane dary Ducha Świętego. Są nimi dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, dar męstwa, dar pobożności oraz dar bojaźni Bożej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
eucharystia

Eucharystia

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).
Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności.

Dzieci klas III przygotowują się w ciągu całego roku w ramach katechezy do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej; uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godzinie 11.00, a w wybrane niedziele w dodatkowej Mszy Świętej o godz. 15.00.

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

 • metryka chrztu dziecka,
małżeństwo

Małżeństwo

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w Poradni Rodzinnej – zobacz zakładkę grupy duszpasterskie,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy dokument z USC nie może być starszy niż 3 miesiące) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa z w/w dokumentami. W czasie bezpośredniego przygotowania do sakramentu należy odbyć dwie spowiedzi przedślubne.

kapłaństwo

Kapłaństwo

Jezus Chrystus, jedyny i wieczny Kapłan, dla pasterzowania Ludowi Bożemu i ustawicznego jego pomnażania ustanowił w swoim Kościele rozmaite posługi święte, które mają na celu dobro całego Ciała (KK 18). Powołanych spośród Ludu Bożego ustanowił sługami, aby posiadali w społeczności wiernych świętą władzą kapłańską składania Ofiary i odpuszczania grzechów i aby w imieniu Chrystusa sprawowali publicznie, dla ludzi, urząd kapłański (DK 2). Przez święcenia niektórzy chrześcijanie zostają ustanowieni świętymi szafarzami w imię Chrystusa i otrzymują dar Ducha Świętego, aby karmili Kościół słowem i łaską Bożą.
Biskupi, „naznaczeni pełnią sakramentu święceń”, przez Ducha Świętego, który został im dany w święceniach, „stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami”, i jako tacy, uobecniając sobą Chrystusa (in persona Christi), stoją na czele Pańskiej owczarni.

Są trzy sakramentalne stopnie posługi tego urzędu:

 • diakonat,
 • kapłaństwo,
 • biskupstwo
pokuta

Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Kościele, w którym mocą Ducha Świętego, grzechy szczerze objęte żalem i wyznane spowiednikowi z wolą poprawy, zostają przez Boga odpuszczone. Oznacza, to że grzesznik przystępujący pod wpływem Ducha Świętego do Sakramentu Pokuty, winien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie, które obejmuje żal za grzechy i postanowienie podjęcia nowego życia, wyraża się poprzez wyznanie grzechów, przez zadośćuczynienie i poprawę życia. Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłanów.

Spowiedź Święta:

 • codziennie od 7:00 do 8:30 i od 18:30 do 19:00,
 • w soboty od 17:00 do 19:00
 • w pierwszy piątek od 15:00 do 19:00
 • Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na Spowiedź lub rozmowę duchową.
namaszczenie

Namaszczenie chorych

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach oraz, że to samo polecił czynić swoim uczniom. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego, a ogłoszony w Liście św. Jakuba sakrament namaszczenia, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów, polecając chorych Panu.

Namaszczenia udziela się wówczas, gdy:

 • życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku,
 • chory po przyjęciu namaszczenia yzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby na stąpiło poważne pogorszenie,
 • przed operacją, jeżeli przyczyną peracji jest niebezpieczna choroba,
 • osobę w podeszłym wieku opuszczają siły, również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba,
 • chory, straci przytomność lub używanie rozumu, należy udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby to, gdyby byli przytomni.